Page 209 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 209

 เพื่อให้สามารถมองเห็นทิศทางการพัฒนาของพลังงานในทุกมิติและสอดคล้องกับแผนพัฒน าเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ
2) ในกระบวนการจัดทําแผน TIEB นอกจากจําเป็นต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของ คณะทํางานแล้วข้อมูลสถิติย้อนหลังเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน การจัดหาพลังงาน การใช้พลังงาน และการ อนุรักษ์พลังงาน จัดเป็นส่วนสําคัญที่มีผลต่อการพยากรณ์หรือการคาดการณ์การใช้ การผลิต การจัดหาและ การอนุรักษ์พลังงานในอนาคตอีกด้วยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลัก ที่ทําหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ โดย สนพ. มีหนึ่งในพันธกิจหลัก คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านพลังงานของ ประเทศ และการดําเนินงานที่ผ่านมา สนพ. ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการส่งต่อข้อมูลด้านพลังงาน ระดับปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ซึ่ง สนพ. ทําหน้าท่ีรวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์เพื่อใช้ประกอบการวางแผน และการติดตามการดําเนินงานเชิงนโยบาย รวมทั้งเผยแพร่สถิติ บทวิเคราะห์ และแนวโน้มทิศทางของการใช้ พลังงานในประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแก่ประชาชนโครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และ ออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ ( Big Data) ในการ ขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
3) การปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง ทําให้ สนพ. เล็งเห็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เช่นความเหล่ือมล้ําของช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลเบื้องต้นตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมีมาตรฐานไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความผิดพลาดในการนําข้อมูลไปใช้ต่อ เป็นต้น ดังนั้น การขาด การบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานดังกล่าว ส่งผลโดยตรงต่อการนําข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของกระทรวงพลังงาน จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการเร่งพัฒนาระบบส่งต่อ ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูลขั้นปฐมภูมิหรือ ทุติยภูมิได้อย่างทันท่วงที สามารถประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปตาม มาตรฐานสากล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งถูกแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้กําหนดให้มีการจัดต้ังศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศพลังงานสําหรบั การเสริมสรา้งศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวรองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากในอนาคต โดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกําหนดให้มีพันธกิจ หลักในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม เชื่อมโยง วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อนําข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการพลังงานและการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ัง เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับได้
3/9/62 - 3   207   208   209   210   211