Page 207 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 207

 บันทกึการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงาน แห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมลู ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ
วันอังคารท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ ช้ัน 6 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ติดตามการนําเสนอรายงานงวดท่ี 1 และ Kick-off meeting ในวันท่ี 1 สงิ หาคม 2562
 ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท 2. นายเพทายหมุดธรรม
3. นางสาวสุพิตรคํากลัด
4. นางสาวสุกัลยาตรีวิทยานุรักษ์ 5. นางสาวกรกชภู่ไพบูลย์
6. นางสาวบุบผาคุณาไท
7. นางเพทายภักดีโชติ
8. นางสาวดวงตาทองสกุล
9. นางสาวนันธิดา รัชตเวชกุล 10. นางสาวศุทธินี จริงจิต
11. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์ 12. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
13. นายธเนศร์ ศรีมงคล
14. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล 15. นางสาวศิรินธร หอมสุวรรณ 16. นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและ แผนพลังงาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
 3/9/62 - 1

   205   206   207   208   209