Page 203 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 203

 เรื่องพลังงาน แต่ยังรวมถึงเป็นการตอบโจทย์ระหว่างแต่ละอุตสาหกรรม เช่น ด้านเกษตร หรือด้าน พาณิชย์ เป็นต้น และมีมาตรฐานสากลเป็นตัวอย่าง เช่นจาก Energy Information Administration (EIA) จากทางประเทศสหรัฐอเมริกา ที่อาจนํามาปรับใช้กับ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ให้อธิบายรายละเอียดการศึกษาและทําข้อเสนอแนะด้าน software, hardware, backup and recovery, การเชื่อมโยงระบบผ่าน API การเข้าถึงข้อมูลจาก Google ที่สามารถนํามาใช้ได้และพัฒนาระบบ เพื่อรองรับ Open Data เพื่อให้สาธารณะ เช่น โปรแกรมเมอร์อิสระ (Freelance Programmer) เข้ามาพัฒนา App และต่อยอดต่อไปเรื่อง Data Governance ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมตามแนวทาง และกรอบของ Data Governance ที่ทาง สํานักงานพัฒนารัฐดิจิทัล (สพร หรือ DGA) และ ทางกระทรวง DE จัดทํา รวมถึงต้องการทราบเรื่อง การทํางานร่วมกับกรมอ่ืนที่จะร่วมทํางานกับ สนพ.
ที่ปรึกษา – ฝ่ายที่ปรึกษาได้รับทราบข้อสงสัยของทางกรรมการ ที่ปรึกษารับทราบและ รับแก้ไขรายงานแผนงานฯ ในหัวข้อของ TOR ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
อ่ืน ๆ
เรื่อง Use Case ที่ปรึกษาเห็นควรว่าจะทําการสํารวจและศึกษาความเชื่อมโยงของ model ต่าง ๆ โดยเน้นว่าควรเป็น use case ที่ได้ใช้ประโยชน์จริง ให้เห็นความเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน ต่าง ๆ โดยต้องทราบว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดเพื่อตอบโจทย์เรื่องโครงสร้าง พื้นฐานเพื่อรองรับ Open Data เพื่อสนับสนุนการพัฒนาต่อเนื่อง ที่ปรึกษาเห็นความสําคัญตามที่ กรรมการได้กล่าวไป และสนับสนุนในการใช้ unstructured data เช่นการใช้ข้อมูล ทางด้าน Social และจากแหล่งอื่น ๆ โดยที่จะสร้าง data model ที่ให้ข้อมูลเข้ามาเพื่อให้ data เป็น จุดนํา (lead point) ในการพัฒนาเทคโนโลยี เช่น การเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ที่ถูกต้อง เร่ือง Data Governance ที่ปรึกษา รับทราบและจะขยายความเพื่อความชัดเจนในรายงานแผนงานฯ
มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้รับทราบตามข้อสงสัย และข้อพิจารณากล่าว ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
20/8/62 - 8

   201   202   203   204   205