Page 191 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 191

 8.นายชัยวัฒน์โฉมศรี ท่ีปรกึษา 9.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์ ท่ีปรกึษา 10.นายทัศนัยเพชรผ้ึง ที่ปรกึษา
11. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ เลขานุการโครงการ
ความเป็นมาของโครงการ
กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทําแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของ ประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (4)แผนบริหารจดั การก๊าซธรรมชาติ(GasPlan)และ(5)แผนบริหารจดั การน้ํามันเช้ือเพลงิ (OilPlan)เพื่อกําหนด ทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยสํานักงาน นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่ทําหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์นโยบายและ แผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลงั งานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลและนํามาวิเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบการวางแผนและการติดตามการดําเนินงานเชิงนโยบาย รวมทั้งเผยแพร่สถิติ บทวิเคราะห์ และ แนวโน้มทิศทางของการใช้พลังงานในประเทศท้ังในระยะส้ันและระยะยาวแก่ประชาชน
สนพ. เล็งเห็นจุดอ่อนหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เช่นความเหล่ือมล้ําของช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลเบื้องต้นตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานซึ่งมี มาตรฐานไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความผิดพลาดในการนําข้อมูลไปใช้ต่อ เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นความจําเป็น ในการเร่งพัฒนาระบบสง่ ต่อข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศพลงั งานที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล ข้ันปฐมภูมิหรือทุติยภูมิได้อย่างทันท่วงที สามารถประมวลผลและเผยแพร่ข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็ว และเป็นไปตาม มาตรฐานสากล คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ซึ่งถูกแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้กําหนดให้มีการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศพลังงานสําหรับการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากในอนาคต โดยศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ ชาติกําหนดให้มีพันธกิจหลกั ในการเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเชื่อมโยงวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศเพื่อนําขอ้ มูล ไปใช้ในการบริหารจัดการพลังงานและการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสทิ ธิภาพพร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลด้าน พลังงานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับได้อย่างทันท่วง ที
1/8/63 - 2

   189   190   191   192   193