Page 190 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 190

 บันทึกการประชุม โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น.
หัวข้อการประชุม
Kick-off Meeting
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์ 3. นางสาวกรกช ภูไพบลู ย์
4. นางภัชราพรผาสุกวนิช
5. นางสาวณัฐพัชรบุตรเต
6. นายธเนศร์ศรีมงคล
7. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธงวงศ์ 8. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
9. นางเพทายภักดีโชติ
10. นางสาวศุทธินี จริงจิตร
11. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เล้ียงสุขสันต์ 2.นายเดชาอปุถมัชาติ
3. นายอารักษ์ ปญั ญาเอกผาติ 4.ดร.เทียนไชยจงพีรเ์พียง 5.ดร.จักรพงศ์นาทวิชัย 6.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรทีัศน์ 7.นางสาวจินตนาศรีศันสนีย
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื่สาร
ประธานกรรมการตรวจรบั ฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ห้องประชุมปยิ สวัสดิ์ ชั้น 6 สํานักงานนโยบายและแผนพลงั งาน
  1/8/63 - 1
   188   189   190   191   192