Page 176 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 176

 18. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ช่ือข้อมูล แหล่งท่ีมาของข้อมูล
Production/Consumption of Lignite ขอข้อมูลเพิ่ม
19. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ระยะท่ี 1
N/A
ระยะที่ 1
Excel Excel Excel Excel Excel Excel
Excel Excel
ระยะที่ 1
Excel Excel API API API
ระยะที่ 2
คงเดิม/API
ระยะท่ี 2
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
คงเดิม/API คงเดิม/API
ระยะที่ 2
คงเดิม/API คงเดิม/API API API API
ระยะที่ 3
API
ระยะที่ 3
API API API API API API
API API
ระยะท่ี 3
API API API API API
ระยะที่ 3
API API
          ชื่อข้อมูล
GDP Referent 2002 Yearly
GDP Referent 2002 Quarter
GDP Current Price Yearly
GDP Current Price Quarter
Thailand Population by year
Gross domestic product originating from manufacturing
GPP
GDP ระยะยาว
20. ธนาคารแห่งประเทศไทย ชื่อข้อมูล
อัตราแลกเปล่ียนรายวันแต่ละประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลยี่ รายเดือน USD/THB อัตราแลกเปลี่ยนรายวันแต่ละประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเฉลยี่ รายเดือน USD/THB ข้อมูลเศรษฐกิจในประเทศ
แหล่งที่มาของข้อมูล
Website Website Website Website Website Website
Website Website
แหล่งที่มาของข้อมูล
Website Website Website Website Website
                                        21. กองพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กรมการพลังงานทหาร
   ช่ือข้อมูล
สรุปการกล่ันและการจําหน่ายน้ํามันของโรงกล่ันน้ํามัน ฝาง
ข้อมูลหลุมการผลิต (จํานวนหลุม,สํารอง)
แหล่งที่มาของข้อมูล
กรมธุรกิจพลังงาน ขอข้อมูลเพิ่ม
ระยะท่ี 1
Excel N/A
ระยะที่ 2
คงเดิม/API คงเดิม/API
        ฆ-20

   174   175   176   177   178