Page 178 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 178

 28. สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลด้านผลงานการวิจัยดา้ นพลังงาน ขอข้อมูลเพ่ิม
29. กรมชลประทาน
ชื่อข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล
ข้อมูลสถานการณ์น้ําของกรมชลประทาน ขอข้อมูลเพ่ิม
30. กรมเจ้าท่า
ชื่อข้อมูล แหล่งที่มาของข้อมูล
การใช้เช้ือเพลิงการขนส่งทางน้ํา ขอข้อมูลเพ่ิม
31. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มโรงกล่ัน)
ระยะที่ 1
N/A
ระยะที่ 1
N/A
ระยะที่ 1
N/A
ระยะท่ี 1
N/A N/A
ระยะที่ 1
N/A
ระยะท่ี 1
N/A N/A
ระยะท่ี 1
N/A
ระยะท่ี 2
คงเดิม/API
ระยะท่ี 2
คงเดิม/API
ระยะที่ 2
คงเดิม/API
ระยะที่ 2
คงเดิม/API คงเดิม/API
ระยะท่ี 2
คงเดิม/API
ระยะที่ 2
คงเดิม/API คงเดิม/API
ระยะที่ 2
คงเดิม/API
ระยะท่ี 3
API
ระยะท่ี 3
API
ระยะที่ 3
API
ระยะที่ 3
API API
ระยะที่ 3
API
ระยะท่ี 3
API API
ระยะที่ 3
API
                         ช่ือข้อมูล
สถิติยอดขายอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ข้อมูลราคารถยนต์
32. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชื่อข้อมูล
ข้อมูลนิติบุคคล
33. กรมทรัพยากรธรณี ชื่อข้อมูล
ข้อมูลแหล่งแร่เชื้อเพลิง ฐานข้อมูลทรัพยากรธรณีของประเทศไทย
34. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อข้อมูล
ข้อมูลขยะชุมชน
แหล่งท่ีมาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูลเพิ่ม
แหล่งท่ีมาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม
แหล่งท่ีมาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูลเพิ่ม
แหล่งท่ีมาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพิ่ม ฆ-22
                                 


   176   177   178   179   180