Page 175 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 175

 15. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชื่อข้อมูล
Consumption of Electricity
Retail Prices of Electricity
VSPP Capacity & Generation ข้อมูลเครือข่ายและระบบจําหน่าย ข้อมูลการจําหน่ายและใหบ้ริการผู้ใช้ไฟฟ้า ข้อมูลการศึกษาลักษณะการใช้ไฟฟ้า ข้อมูล Load Profile การใช้ไฟฟ้า
VSPP Plant Detail / Gen Capacity & Contracted Capacity / Generation
Electricity Consumption by Customer (Billing)
16. กรมการขนส่งทางบก ช่ือข้อมูล
จํานวนรถจดทะเบียนใหม่
จํานวนรถต่อทะเบียน
จํานวนจดทะเบียนสะสม จํานวนจดทะเบียนตามอายุ จํานวนจดทะเบียนสะสมตามชนิดพลังงาน จํานวนจดทะเบียใหม่ตามชนิดพลังงาน ข้อมูลด้านขนส่ง ตันกิโลเมตร
ข้อมูลด้านขนส่ง Passenger กิโลเมตร ข้อมูลเลขไมล์ ของรถต่อทะเบียนหรือตรวจสภาพ
17. กรมศุลกากร
Import of Coal
Retail Prices of Coal
Import Value of Goods
Export Value of Goods การใช้ถ่านหินแยกราย tsic (เช่ือมผ่าน ชธ.)
แหล่งที่มาของข้อมูล
ขอข้อมูลเพ่ิม ขอข้อมูลเพ่ิม ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูลเพ่ิม ขอข้อมูลเพ่ิม ขอข้อมูลเพ่ิม
ขอข้อมูลเพิ่ม
แหล่งที่มาของข้อมูล
Website Website Website Website Website Website ขอข้อมูลเพิ่ม ขอข้อมูลเพ่ิม ขอข้อมูลเพิ่ม
แหล่งท่ีมาของข้อมูล
Website Website Website Website ขอข้อมูลเพิ่ม
ระยะที่ 1
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A
ระยะท่ี 1
Excel Excel Excel Excel Excel Excel N/A N/A N/A
ระยะที่ 1
Web page Web page Web page Web page N/A
ระยะท่ี 2
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
คงเดิม/API
ระยะที่ 2
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
ระยะท่ี 2
คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API คงเดิม/API
ระยะที่ 3
API API API API API API API API
API
ระยะท่ี 3
API API API API API API API API API
ระยะท่ี 3
API API API API API
                                                          ชื่อข้อมูล
               ฆ-19

   173   174   175   176   177