Page 1502 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1502

 11. หัวข้อท่ี 11 - ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
 ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้รับข้อมูลพลังงานมาจากหลายแหล่งตามบทบาทหน้าที่และความ ร่วมมือ จึงจําเป็นต้องมีการวางกรอบนโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลตั้งแต่การจัดเก็บ การดูแล การนําไปใช้ และการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นระบบและมาตรฐาน พร้อมทั้งมีความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติภายในที่เป็นไปตาม กฎหมายด้านข้อมูล
หลักการสําคัญของธรรมาภิบาลข้อมูล คือการสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างคุณค่าจากข้อมูล และการบริหารความเสี่ยงและความเข้ากันกับกฎระเบียบและมาตรฐานอย่างเหมาะสม โดยการสร้างคุณค่า จากข้อมูลหมายถึงการได้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มีคุณภาพ การเตรียมข้อมูลให้การเข้าถึงอย่างสะดวก และการนําข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะที่การบริหารความเสี่ยง (Risk) และความเข้ากัน (Compliance) กับกฎหมายมาตรฐานต่าง ๆ ครอบคลุมถึงความปลอดภัยข้อมูล คุณภาพข้อมูล การจัดชั้นข้อมูล ความครบถ้วนของคําอธิบายข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล
นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลเป็นจุดเริ่มต้นของแนวปฏิบัติที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงจรชีวิตข้อมูล (Data Life Cycle) ต้องนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยเข้าใจถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของการมี ส่วนได้เสียในข้อมูล รวมทั้งเป็นต้นแบบการดูแลข้อมูลและส่งเสริมความเชื่อมั่นของศูนย์ฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ในการนําข้อมูลด้านพลังงานของประเทศไปใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย
ฏ-24


   1500   1501   1502   1503   1504