Page 1500 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1500

 10. หัวข้อที่ 10 - การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
เพื่อให้การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หนึ่งใน องค์ประกอบที่มีความสําคัญคือการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีและการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ในอนาคต โดยบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ยังมีไม่เพียงพอและเป็นที่ต้องการในทุกองค์กร เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) นักวิเคราะห์ข้อมูล ชั้นสูง (Data Analytics) หรือ วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) เป็นต้น
การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Workforce) ภายใต้ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติจะต้อง วางแผนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการยกระดับบุคลากร ด้านดิจิทัล การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop Training) การปรับสภาพแวดล้อม (Ecosystem) การปรับวัฒนธรรมองค์กร (Digital Culture) และการ Outsource งานบางส่วนให้ภาคเอกชน เป็นต้น เบื้องต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
ระดับท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงดิจิทัลด้านศักยภาพบุคลากร
ระดับที่ 2 การบูรณาการข้อมูลด้านศักยภาพบุคลากรกับทุกฝ่าย
ระดับท่ี 3 การยกระดับบริการด้านศักยภาพบุคลากรท้ังระบบผ่านศูนย์การเชื่อมโยงข้อมูล
 ฏ-22
   1498   1499   1500   1501   1502