Page 1504 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1504

 12. หัวข้อที่ 12 - การพัฒนา National Single Energy Platform
เพื่อให้การยกระดับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เป้าหมายการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติมุ่งสู่ National Single Energy Platform กล่าวคือ แพลตฟอร์มกลางที่มีการบูรณาการข้อมูลด้านพลังงานสามารถให้บริการแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องหรือมีความสนใจ ด้านพลังงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย โดยขอบเขต การพัฒนาจะต้องตอบสนองให้กับทุกภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ตั้งแต่การบริหารจัดการ ความต้องการพลังงาน (Demand Side) การจัดหาเชื้อเพลิง (Supply Side) การผลิตพลังงาน การแปรรูปพลังงาน และการจัดส่งพลังงาน ผ่านการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกฎระเบียบรองรับ เปิดเผยข้อมูล สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ สามารถนําไปต่อยอด ช่วยในการตัดสินใจ สร้างโอกาสทางภาคธุรกิจ และเชื่อมต่อกับ คลังข้อมูลอ่ืนที่สําคัญท้ัง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
 ฏ-26
   1502   1503   1504   1505   1506