Page 1494 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1494

 การดําเนินงาน ตั้งแต่การยื่นพิจารณาข้อเสนอโครงการ การออกใบอนุญาต การก่อสร้าง การเดินระบบ และการบํารุงรักษาโรงไฟฟ้า เป็นต้น ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนจะต้องจัดเก็บ รวบรวม แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลในรูปแบบที่มีการตกลงร่วมกันในแต่ละภาคส่วน โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน (All Win)
ฏ-16

   1492   1493   1494   1495   1496