Page 1491 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1491

 − ด้านการจัดหาพลังงานการรวบรวมข้อมูลจํานวนมาก(Volume)ที่มีความหลากหลาย(Variety) จากแหล่งข้อมูลที่มีความแตกต่าง และข้อมูลที่ทันสมัย รวดเร็ว (Velocity) มาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอกับความต้องการในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การใช้ข้อมูลสํารวจ แหล่งปิโตรเลียมจากหลายแหล่งที่มีความเหมาะสม แม่นยํา เพื่อช่วยลดต้นทุนในการสํารวจ ลดการสูญเสียแหล่งพลังงานสํารองในอนาคต เป็นต้น
− ด้านการผลิตพลังงาน ปัจจุบันการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนนํามาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น การใช้ ข้อมูล Weather Data เพื่อการพยากรณ์พลังงานไฟฟ้า (RE Forecast) ที่จะผลิตได้จากโรงไฟฟ้า พลังงานลม (Wind Energy) หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นต้น
− ด้านการแปรรูปพลังงานเป็นขั้นตอนที่มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ การแปรรูปพลังงานมาประยุกต์ใช้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ํามัน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้สามารถแปรรูปพลังงานจากวัตถุดิบที่มีอย่างจํากัดได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ร่วมกับการวางแผน การเดินระบบ การบํารุงรักษาอุปกรณ์หม้อน้ํา (Boiler) ภายในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นต้น
− ด้านการจัดส่งพลังงานเทคโนโลยีSmartGridเป็นการใช้ประโยชน์จากBigDataมาเป็น เครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคต เช่น การใช้เทคโนโลยี Blockchain มาช่วย ในการพัฒนา Energy Trading Platform การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสถานี EV Charging Station เป็นต้น
ฏ-13


   1489   1490   1491   1492   1493