Page 1490 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1490

 6. การประยุกต์ใช้BigDataด้านพลังงาน
การประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านพลังงานมีการนําไปใช้ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อการพัฒนาสมดุลพลังงาน (Energy Balance) ตั้งแต่การบริหารจัดการความต้องการพลังงาน การจัดหา พลังงาน การผลิตพลังงาน การแปรรูปพลังงาน และการจัดส่งพลังงาน โดยเป็นการนําไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย ตัวอย่างเช่น
− ด้านการบริหารจัดการความต้องการพลังงานข้อมูลด้านการใช้พลังงานในแต่ละวันมีปริมาณ ข้อมูลจํานวนมากและมีความสําคัญในการวางแผนพลังงานของประเทศ การประยุกต์ใช้ Big Data เป็นเครื่องมือที่สําคัญ เช่น การใช้อุปกรณ์ IoT ในการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานแบบ Near Real Time ภายในอาคารและโรงงาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากผู้ประกอบการ Telco มาวางแผนการติดตามประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เป็นต้น
 ฏ-12   1488   1489   1490   1491   1492