Page 1484 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1484

 3. การบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงาน
ในการดําเนินงานที่ผ่านมา การใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันด้านพลังงานจะเป็นการได้รับการอนุเคราะห์หรือ การขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน ในการส่งต่อข้อมูลด้านพลังงานทั้งในระดับปฐมภูมิและ ทุติยภูมิ จากนโยบายรัฐบาลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการประกาศบังคับใช้กฎหมาย ทางด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทางกระทรวงพลังงานได้ริเริ่มการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน ผ่านรูปแบบการลงนามบันทึกว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานทั้ง 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย (1) สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (2) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (3) กรมธุรกิจพลังงาน (4) กรมพัฒนา พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ (5) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมทั้งหน่วยงานในกํากับ กระทรวงพลังงาน 2 หน่วยงาน คือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน และ สํานักงานกองทุนน้ํามัน เชื้อเพลิง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือในการรวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ วิเคราะห์ และ เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทุกภาคส่วนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางรากฐานพัฒนา ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ท่ีจะให้บริการข้อมูลนําข้อมูลไปใช้เพื่อส่งเสริม / การยกระดับการวางแผน กําหนดนโยบายการพัฒนาขับเคล่ือนแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ
 ฏ-6   1482   1483   1484   1485   1486