Page 1486 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1486

 4. การเป็นศูนย์กลางข้อมูลสถิติด้านพลังงาน
กระทรวงพลังงานมีนโยบายในการยกระดับจากการใช้ข้อมูลเชิงสถิติด้านพลังงานมาพัฒนาระบบข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ โดยการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติข้ึน เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (One for All) สามารถ นําไปใช้ประโยชน์และต่อยอดในการพัฒนานโยบาย การขับเคลื่อนแผน และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านพลังงาน ให้แก่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
บทบาทและหน้าที่หลักของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จะเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยน รับส่ง ข้อมูล ด้านพลังงานจากแต่ละหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้นการพัฒนา Platform เครื่องมือที่จะใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management Tools) เช่น การพัฒนา API สําหรับ การรับส่งเชื่อมโยงข้อมูล (Data Acquisition) การพัฒนาระบบทวนสอบข้อมูล (Data Cleansing) และการพัฒนา Data Catalog เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และระบบแสดงผลในรูปแบบ Visualization โดยมี Functions ที่สําคัญ ๆ เช่น ระบบ Early Warning, ระบบ Monitoring & Provisioning และ ระบบ Risk Management เป็นต้น
 ฏ-8   1484   1485   1486   1487   1488