Page 1482 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1482

 2. สมดุลพลังงาน(EnergyBalance&Optimization)
ภาคพลังงานเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคส่วน โดยกระทรวงพลังงานวางแผนการจัดทําแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB) ประกอบด้วย 5 แผนหลักคือ (1) แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์ พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) เพื่อให้สามารถมองเห็นทิศทางการพัฒนา พลังงานในทุกมิติและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จากแนวคิดการบูรณาการและการใช้ประโยชน์ข้อมูล ทั้งในส่วนการใช้พลังงาน (Demand) และการจัดหา พลังงาน (Supply) รวมท้ังการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล (Rational Data) ตามแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint : TIEB) ทั้ง 5 แผน ให้มี การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงาน จะก่อให้เกิดการพัฒนาสมดุลพลังงาน (Energy Balance) ให้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ให้กับประเทศ
 ฏ-4   1480   1481   1482   1483   1484