Page 1384 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1384

 สรุปงานประชุมสัมมนาโครงการ
ขอกําหนดใน TOR ขอ 3.25 (2) ระบุใหจัดประชุมสื่อสารผลการศึกษาและรับฟงความคิดเห็นรวมกับ หนวยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ/หรือภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 3 ครั้งโดยมี ผูเขารวมประชุมไมนอยกวา 300 คน
ในการดําเนินงาน ที่ปรึกษาไดจัดประชุม โดยเชิญผูเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนเขารับฟงการ บรรยายเกี่ยวกับผลการศึกษาของโครงการเปนจํานวน 3 ครั้ง อีกทั้งเรียนเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิเขารวม บรรยายในหัวขอที่เกี่ยวของกับการยุทธศาสตรการจัดตั้งศูนยสารสนเทศ การจัดการขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และขอมูลดานพลังงาน โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้น 396 คน ตามวันและเวลาด้ังนี้
   ครั้งที่ วัน
จํานวนผูเขารวมงาน (คน)
   1. 2. 3.
วันศุกรที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น. 184
   วนั ศุกรที่19มิถุนายน2563เวลา09.30-12.00น. วนั พุธที่9กันยายน2563เวลา08.30–13.00น.
93 109
      

   1382   1383   1384   1385   1386