Page 1382 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1382

ตัวอย่าง
 แบบฟอร์มร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศพลังแห่งชาติ
1. ผู้ร้องขอ Mr Abbie Road ตําแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจพลังงาน แผนก ยุทธศาสตร์ข้อมูลพลังงาน
   2. ประเภทการร้องขอ  แบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ  ปรับปรุงการแบ่งปันข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
3. ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนตามพื้นที่ระดับตําบลแบบค่าสูงสุดประจําวัน
4. คําอธิบายชุดข้อมูล ....
5. วัตถุประสงค์ในการขอแบ่งปันข้อมูล เพื่อใช้ในการพิจารณาภาพรวมของการใช้ไฟฟ้าฯ
   ตามนโยบาย/มติที่ประชุมของหน่วยงาน
 ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน โรงไฟฟ้าบางปะกง
โดยมีผู้ประสานงาน/รับผิดชอบได้แก่
6. ระบุ Schema ของข้อมูล <Date, ตําบล, หน่วยไฟฟ้าสูงสุด>
7. ระบุแหล่งที่มาภายในศูนย์
ณ วันที่
   ตําแหน่งงาน
แผนก
   ชื่อชุดข้อมูล
Dataset name
Category
Owner Unit
Classification
มูลเหตุในการเก็บข้อมูล
โดยต้องไม่ละเมิด พรบ. ความเป็นส่วนตัวข้อมูล
8. รูปแบบข้อมูลในการแบ่งปัน (JSON CSV Spreadsheet etc): JSON
9. วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ (API, Open data portal, Secured portal) ผ่าน API ของศูนย์
()() ผู้ร้องขอ ผู้รับรองการร้องขอ
     ใช้ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่านั้น ยกเว้นการร้องขอจากหน่วยงานพันธมิตร ต้องขอเป็นกรณีไป
    เรียนประธานคณะทํางานฯ ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทําการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
 นําเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
 ไม่นําเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก (ขัดแย้งกับมูลเหตุในการเก็บข้อมูล/มีการเผยแพร่ข้อมูลอยู่แล้ว)
() ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
  เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
การร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์ฯ ของข้อมูลนี้ ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่ <โปรดระบุ> โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
<โปรดระบุ>
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดําเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การแจ้งผลกลับไปยังหน่วยงานที่ร้องขอ กําหนดผู้ลงนามในข้อตกลง การใช้ข้อมูล ดําเนินการลงนาม และสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป
   เอกสาร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
   1380   1381   1382   1383   1384