Page 1386 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1386

 กําหนดการงานสัมมนา Energy 5.0 โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.
ห้องวิภาวดี Ballroom โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
  08.30–09.00 09.00–09.15
09.15 – 10.30
ลงทะเบียนแขกผมู้ีเกียรติและสื่อมวลชน -พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผมู้ีเกียรติและสื่อมวลชน
- รับชมวีดิทัศน์ “Energy 5.0”
- นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจดั งาน พร้อมทั้งรายงานการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมลู พลังงาน
หน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถาพิเศษ
หัวข้อ “ New Oil” และทําพิธีเปิดงาน
- นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานสักขีพยาน
ในพิธกี ารลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือภายใต้ “การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานหน่วยงานสังกัดกระทรวงพลังงาน” โดย - สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- กรมธุรกิจพลังงาน
- สํานักงานคณะกรรมการกํากับกจิ การพลังงาน
- สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
-นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน,ผู้บรหิารส่วนราชการสังกัด กระทรวงพลังงานและแขกผมู้ีเกียรติที่เกี่ยวข้องถ่ายภาพร่วมกันบนเวที
พักรับประทานอาหารว่าง
นายสนธิรตั น์ สนธิจริ วงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน พิธีกรกล่าวเชิญผู้บรรยาย
การบรรยายพิเศษเรื่อง “องค์ประกอบของโครงการ Big Data และการพัฒนา AI” โดย: ดร.อสมา กุลวานิชไชยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data & AI ตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมการสมัมนา ปิดการสัมมนาและรับประทานอาหารกลางวัน
10.30 – 11.00
11.00 – 11.05 11:05 – 11:50
11.50–12.00 12.00 – 13:00
   1384   1385   1386   1387   1388