Page 1381 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1381

ตัวอย่าง
 แบบฟอร์มร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่/ปรับปรุงการเก็บข้อมูล
1. ผู้ร้องขอ Mr Abbie Road ตําแหน่งงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ธุรกิจพลังงาน แผนก ยุทธศาสตร์ข้อมูลพลังงาน
2. ประเภทการร้องขอ  เก็บรวบรวมชุดข้อมูลใหม่  ปรับปรุงการเก็บข้อมูลชุดที่มีอยู่แล้ว
3. ชื่อชุดข้อมูล ข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายครัวเรือนแบบค่าสูงสุดประจําวัน
4. คําอธิบายชุดข้อมูล ....
5. วัตถุประสงค์ในการรวบรวม เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจพลังงานในภาคครัวเรือนให้ละเอียดยิ่งขึ้น
6. องค์กรที่เป็นแหล่งข้อมูล การไฟฟ้านครหลวง หน่วยงานภายใน ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลครัวเรือน
7. ชื่อผู้ประสานงาน Kevin Korana ตําแหน่งงาน นักวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า แผนก ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
8. ความถี่ในการดําเนินงาน รายวัน
9. ภาษาที่ใช้ในชุดข้อมูล อังกฤษ
10. ชนิดพลังงาน(หากมี)ไฟฟ้า
11. อธิบายข้อกําหนดในการใช้งานข้อมูล
ต้องมีการลงนามบันทึกความร่วมมือ และต้องใช้ภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเท่านั้น
12. ชนิด/รูปแบบข้อมูลJSONCSVSpreadsheetetc:JSON
13. วิธีการส่งข้อมูลที่เป็นไปได้ผ่านAPIของกฟน.(กําหนดClientToken)
()() ผู้ร้องขอ ผู้รับรองการร้องขอ
             เรียนประธานคณะทํางานฯ ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลได้ทําการตรวจสอบแล้ว เห็นควร
 นําเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล (Data Council) ต่อไป
 ไม่นําเสนอที่ปรึกษาด้านข้อมูล เนื่องจาก (วัตถุประสงค์/ข้อกําหนดไม่ชัดเจน มีข้อมูลอยู่แล้ว)
() ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
  เรียนฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล การร้องขอการเก็บรวบรวมข้อมูล/ปรับปรุงการเก็บข้อมูลนี้ได้ถูกอนุมัติแล้วในคราวประชุมครั้งที่<โปรดระบ>ุ โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
<โปรดระบ>ุ
ทั้งนี้ ขอให้ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลแจ้งผู้ร้องขอเพื่อดําเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ การส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลไปยัง หน่วยงาน การรวบรวมหนังสือตอบกลับจากหน่วยงาน และสําเนาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในคลังอภิพันธุ์ข้อมูลต่อไป
     เอกสาร: การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) สําหรับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ


   1379   1380   1381   1382   1383