Page 1347 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1347

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2565 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอํานาจจัดทําและ เผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งผู้เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หรือ ประชาชน จํานวนไม่น้อยที่ ไม่รับรู้เกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายของศูนย์ฯ อันจะส่งผลให้เกิดการไม่ให้รับความร่วมมือ ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายดังกล่าว ซึ่งทําให้การดําเนินการของศูนย์ฯ ประสบความยากลําบาก และต้องเสียทรัพยากรเพ่ือใช้ใน การบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายรับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายของศูนย์ฯ จึงจําเป็น ที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวถึง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและรับบริการของศูนย์ฯ ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงเห็นควรจ้างท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ประชาชนทราบถึงกฎหมายเกี่ยวกับผู้มีอํานาจจัดทําและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อจัดทําแผนประชาสัมพันธ์อํานาจตามกฎหมายของ สนพ. ในการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ
2) เพื่อดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ที่ได้จัดทําขึ้น
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการประชาสัมพันธ์
2) จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม โดยเน้นการเผยแพร่ทางสื่อ On line,
Social media
1


   1345   1346   1347   1348   1349