Page 1337 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1337

4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลด้านพลังงาน และปรับปรุงนโยบายให้รองรับพระราชบัญญัติ
การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
2) จัดทํามาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น
3) จัดทําแนวทาง กระบวนการให้ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียด้านพลังงานของประเทศตาม
แนวปฏิบัติสากลที่ไดก้ําหนดไว้
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะดําเนินการจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขอข้อมูลด้านพลังงานกับโครงการฯ โดยจะดําเนินการเพื่อเตรียมความ พร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึงการกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรวจสอบประเมินช่องว่างการดําเนินงานของ สนพ. โดยเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติ การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น
2. ทบทวน จัดทํา ปรับปรุง นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ สนพ. รวมถึงจัดทําแนวปฏิบัติให้รองรับ พระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น
3. ทบทวนและให้คําแนะนําด้านเทคนิคในแนวทางพัฒนา หรือปรับปรุงระบบเทคโนโลยี สารสนเทศของ สนพ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น
4. จัดทําธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงานของ สนพ. ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ การบริหารงานและให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 รวมถึงมาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกําหนดขึ้น และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของ สนพ.
3

   1335   1336   1337   1338   1339