Page 1335 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1335

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศกึ ษาการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงาน
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทําบริการ สาธารณะ จึงจําเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารงาน และให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยกําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ทําหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้งกํากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล โดยมีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการอํานวยการ สนับสนุน และส่งเสริมการดําเนินงาน เกี่ยวกับการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบดิจิทัลมอบหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบัญญัติการบริหารงาน และให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กําหนดให้หน่วยงานภาครัฐ มีหน้าที่จัดให้มีการบริหารงานและการจัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบ ของเทคโนโลยีดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทํางานให้มี ความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัยและมีธรรมมาภิบาล และกําหนดให้หน่วยงาน ภาครัฐ มีหน้าท่ีต้องจัดทําข้อมูลตามภารกิจให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล จัดทํากระบวนการหรือการดําเนินงาน ทางดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน จัดให้มีระบบการรับชําระเงินจาก ประชาชนผ่านระบบดิจิทัลและระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รวมทั้งจัดให้มีมาตรการหรือระบบ รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่บริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐและมีการพัฒนาทักษะบุคลากร ภาครัฐให้มีความรู้สามารถในการดําเนินงานด้านการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ตลอดจนกําหนดให้มีการแลกเปลี่ยนหรือเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่คณะกรรมการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัลกําหนดและให้หน่วยงานภาครัฐสามารถขอเชื่อมโยงข้อมูล
1
   1333   1334   1335   1336   1337