Page 1334 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1334

รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
     1. ค่าบุคลากรหลัก
รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
        6 6
     2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
   2.1 นักกฎหมาย 2.2 ผู้ประสานงาน
 6 1
 9 9
 60,000 25,000
 3,240,000 225,000
     32. ค่าใช้จา่ ยดําเนินงาน
    3.1 ค่าใช้จ่ายสํานกั งาน 3.2 ค่าติดต่อสื่อสาร
1 9 10,000 1 9 10,000
90,000 90,000
     4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
   235,000
    รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
10,000,000
  1.1 หัวหน้าโครงการ 1.2 ที่ปรึกษาโครงการ
1 4
120,000 150,000
720,000 5,400,000
4.1 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหารือ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 รวมท้ังหมด
1
2564
1
ไตรมาส 3
3,290,000
3,290,000
235,000
    ไตรมาส 1
3,355,000
3,355,000
ไตรมาส 2
3,355,000
3,355,000
รวม
3,355,000 3,355,000 3,290,000 10,000,000
             6

   1332   1333   1334   1335   1336