Page 1312 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1312

      รายละเอียดประมาณการงบประมาณแบบละเอียด
1.1 หัวหน้าโครงการ
1.2 ที่ปรึกษาด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศระบบ เครือข่าย ส่ือสารและความมั่นคงปลอดภยั คอมพวิ เตอร์
1 3
115,401.00 81,510.00
346,203 978,120
     รายการ
จํานวน (คน)
คน-เดือน
อัตรา (บาท/เดือน)
รวมเป็นเงิน (บาท)
        1. ค่าบุคลากรหลัก
4
1,324,323
   3
 4
     2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
1
290,004
   2.1 ธุรการ
 1
 6
 48,334.00
 290,004
   3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
  227,000
    3.1 ค่าจัดทําเอกสาร Kick off รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1ชุด16GB
10 500
5,000
  3.2 ค่าจัดทําเอกสารแผนการดําเนินงาน รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่ เกี่ยวขอ้ง1ชุด16GB
10    1000
 10,000
    3.3 ค่าจัดทําเอกสารการวิเคราะห์ Gap การทบทวนหลักวิธกี าร การตรวจสอบ บัญชีทรัพย์สิน และ การประเมินความเสี่ยงและแผนควบคุมความเสี่ยง รวม flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 16 GB
 10
 5000
 50,000
    3.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํานโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภยั กลยุทธ์ แผนที่นํา ทางรวม flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่เกี่ยวข้อง 1ชุด 16 GB
10 5,000
50,000
    3.5 ค่าจัดทําเอกสารประกอบการสัมมนา รวม USB flash Drive ที่บรรจุไฟล์ที่ เกี่ยวขอ้ง1ชุด16GB
20 5000
100,000
   3.6 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมชี้แจง (อาหาร เครื่องดื่ม) หมายเหตุ - ใช้สถานที่ของ สนพ. ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย
 120 5 20
 12,000
   4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  141,648
      รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,000,000 (สองล้านบาทถ้วน)
  4.1 ค่าวัสดุ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าส่งเอกสาร ค่าเดินทาง
141,648
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณ
  แผนการใช้จ่าย ปี 2564
 2564
รวม
200,000
800,000 1,000,000 2,000,000
  ไตรมาสที่ 1 200,000 ไตรมาสที่ 2 800,000 ไตรมาสที่ 3 1,000,000 รวมท้ังหมด 2,000,000
      5
   1310   1311   1312   1313   1314