Page 1310 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1310

 แผนการดําเนินงาน
  ปี 2563
ปี 2564
        กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหวา่ งคณะทํางานเพื่อกําหนดเป้าหมาย การดําเนินการรวมถึงสิ่งส่งมอบ
ดําเนินการร่าง TOR และจัดจ้าง
แผนการดําเนินงานจัดทําแผนความม่ันคงปลอดภัย สารสนเทศ
ศึกษาวิเคราะห์ Gap Analysis
ทบทวนหรือปรับปรุงหลักวิธกีารประเมนิความเสี่ยง ตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สิน จัดประเมินความเสี่ยงและจัดทําแผนควบคุมความเส่ียง
กําหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ จัดทําแผนกลยุทธ์ด้านการรักษาความมนั่คงปลอดภัย สารสนเทศ
จัดทําแผนที่นําทางและแผนปฏิบัติงาน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
                                                            6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
 ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
   • จํานวนเอกสารและเนื้อหาในเอกสาร ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
  ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
 ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
   • จํานวนความเสี่ยงที่มีการบริหารความเสี่ยง ได้ตามที่คาดหวัง
  ศูนย์ฯ มีการบริหารความเสี่ยงให้ได้ตามที่หวังจํานวน 2 ความเสี่ยง
 3
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

   1308   1309   1310   1311   1312