Page 1305 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1305

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง 2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
  ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
     • จํานวนเอกสารและเนื้อหาในเอกสาร ที่ผู้รับจ้างจัดส่ง
   ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
      • จํานวนความเสี่ยงที่มีการบริหารความเสี่ยง ได้ตามที่คาดหวัง
  ศูนย์ฯ มีการบริหารความเสี่ยงให้ได้ตามที่หวัง จํานวน 2 ความเสี่ยง
   • จํานวนผู้รับการประเมินที่ตระหนักถึงการ ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง
   ร้อยละ 60 ของผู้รับการประเมิน ตระหนักถึง ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง
 7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ศูนย์ฯ มีการคาดการณ์และเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ส่งผลดี เพื่อให้การดําเนินการสามารถ
บรรลุตามเป้าหมาย
2) บุคลากรได้รับการเรียนรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้รับโอกาสเปิดมุมมองในด้านอื่น ๆ
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. และ ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 14 เดือน เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2563 สิ้นสุด พฤศจิกายน 2564  ใหม่  ต่อเน่ือง
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3   1303   1304   1305   1306   1307