Page 1303 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1303

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2564
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งการดําเนินการของศูนย์ฯ จําเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก ทั้งด้านการซื้อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ รวมทั้งการว่าจ้างที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เพ่ือดําเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย
การดําเนินการของศูนย์ฯ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้การดําเนินการของศูนย์ฯ เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม มีการคาดการณ์และ เตรียมการรองรับเหตุการณ์ที่จะทําให้ผลการดําเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นการสร้างความมั่นใจ ว่าการใช้ทรัพยากร ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้ ผู้บริหารของกระทรวงพลังงาน ผู้บริหาร สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน รวมท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ของศูนยฯ์ ได้รับทราบเป็นข้อมูลสําหรับนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติประจําปี พ.ศ. 2564
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อประเมินความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
ประจําปี พ.ศ. 2564
2) เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้จัดทําไว้
1

   1301   1302   1303   1304   1305