Page 130 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 130

  ลําดับที่
  รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
  Attributes
 แหล่งที่มาของข้อมูล
  ความถี่ทไี่ ด้รับ และจัดเก็บข้อมูล
  ความล่าช้า ของข้อมูล
  Note
 - โรงที่ผลิตไฟฟ้า
  ผลิต ไฟฟ้า_Import#6
  รายงานการผลิตไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้าจาก ต่างประเทศ รายละเอียด เป็นรายโรงไฟฟ้า
  ข้อมูลที่จัดเก็บ
- ผู้ดําเนินการผลิตไฟฟ้า
- ประเภทโรงผลิตไฟฟ้าเช่น
พลังงานหมุนเวียน พลังงาน ความร้อน พลังงานความร้อน ร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้า กังหันแก๊ส และ โรงไฟฟ้า ประเภทอื่น ๆ
- การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด kWh
- จังหวัด (สนพ. หาข้อมูลเอง
ไม่มีการรายงานจากแหล่งต้น ทาง) เป็นจังหวัดในประเทศ ไทยที่ใช้เป็นช่องทางการ นําเข้าไฟฟ้า
- ประเทศ ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
  - กฟผ. https://www.sothailand.c om/ (Log in required)
- กฟผ.(Jan2019 production.xls)
  รายเดือน
  ราว 2 เดือน
  ข-34
   128   129   130   131   132