Page 128 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 128

  ลําดับที่
  รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
  Attributes
 แหล่งที่มาของข้อมูล
  ความถี่ทไี่ ด้รับ และจัดเก็บข้อมูล
  ความล่าช้า ของข้อมูล
  Note
    ข้อมูลที่ไม่มี
- Capacity มีเฉพาะโรงของ กฟผ.
- เช้ือเพลิงที่ผลิตไฟฟ้า
- ไฟฟ้าที่ใช้ในโรงผลิตไฟฟ้า
      ผลิตไฟฟ้า_VSPP#4
 ข้อมูลการผลิตไฟฟ้าราย เล็กมาก (VSPP) รายละเอียดเป็นราย จังหวัด
 - ชื่อโรงไฟฟ้า
- เขต
- วันที่
- หน่วย kWh ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
- สถานะ (ขาย ยกเลิกการขาย)
- ที่อยู่
- จังหวัด
- เลขที่สัญญา
- กําลังการผลิตติดตั้ง MW
- กําลังการผลิตตามสัญญา
MW
 - กฟภ.(2019-09_PEA- SolarPVRooftop_Surathat .xlsx)
- กฟภ.(2019-09_PEA- VSPP_adder_Surathat.xls x)
- กฟภ.(2019-09_PEA- VSPP_FiT_Surathat.xlsx)
- กฟน.(2019-09_MEA- StatusVSPP_คุณวีรพงษ์. xlsx)
 รายเดือน
  ราว 2 เดือน
  ข-32




































































   126   127   128   129   130