Page 129 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 129

  ลําดับที่
  รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
  Attributes
 แหล่งที่มาของข้อมูล
  ความถี่ทไี่ ด้รับ และจัดเก็บข้อมูล
  ความล่าช้า ของข้อมูล
  Note
   - วัน COD
- วันสิ้นสุดการรับ Adder
- เชื้อเพลิง
- หน่วย peak
- หน่วย offpeak
- (solar) ประเภท (ธุรกิจขนาด
เล็ก ธุรกิจขนาดใหญ่ บ้านอยู่ อาศัย บ้านอยู่อาศัย100MW บ้านอยู่อาศัยสัญญาปี56
- กฟน.(2019-09_MEA- VSPP_FiT_คุณวีรพงษ์.xlsx)
- กฟน.(2019-09_MEA- VSPP_คุณวีรพงษ์.xlsx)
    ผลิตไฟฟ้า_IPS#5
 ข้อมูลการผลิตไฟฟ้า IPS เพื่อใช้เอง (ในข้อนี้จะมี สมมติฐานว่าการผลิตกับ การใช้พลังงานไฟฟ้า เท่ากัน)
  - จังหวัด
- เชื้อเพลิง
- ปริมาณไฟฟ้าขายตรง หน่วย
kWh
- ปริมาณไฟฟ้าใช้ในกิจการ
- การใช้ไฟฟ้าที่ใช้ผลิตไฟฟ้า
- Capacity (MW) ข้อมูลที่ไม่มี
  - กพพ.(2019-11- SPP_IPS_Energy .xlsx)
  รายเดือน
  ราว 2 เดือน ได้ข้อมูลช้า 7 เดือน การ ส ่ ง ไ ม่ สม่ําเสมอ
 ข-33


   127   128   129   130   131