Page 1296 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1296

แผนการดําเนินงาน
         กิจกรรม
แต่งต้ังคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ประชุมระหวา่ งคณะทํางานเพื่อกําหนดเป้าหมาย ในการดําเนินงานรวมถึงสิ่งส่งมอบ (Deliverable) ดําเนินการร่าง TOR และจัดจ้างคณะที่ปรึกษาภายนอก
คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาดําเนินงานร่วมกัน สรุปผลการดําเนินงานทั้งหมด
ต.ค.
ปี 2565
ปี 2566
 พ.ย.
ธ.ค.
                         6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง 2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร สามารถสื่อสาร และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ดีขึ้น 2) ศูนย์ฯ ผลิตผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น
8. สถานที่ดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 ชื่อตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย
   • จํานวนเอกสารแผนงานกิจกรรมที่ผู้รับจ้าง ส่งมอบ
  ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
 ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนดตามสัญญา
   • ความพึงพอใจต่อหน่วยงานอื่นต่อการ ประสานงานจากบุคลากรของศูนย์ฯ
  ผลความพึงพอใจต่อหน่วยงานอื่นต่อการประสานงาน จากบุคลากรของศูนย์ฯ มีค่าสูงขึ้น
 2
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

   1294   1295   1296   1297   1298