Page 1272 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1272

6. ตัวชี้วัด
1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
• จํานวนระบบท่ีผู้รับจ้างจัดส่ง
• ระยะเวลาในการดําเนินโครงการของผู้รับจ้าง
2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
  ชื่อตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ผู้รับจ้างจัดส่งได้ครบถ้วนตามสัญญา
ผู้รับจ้างดําเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี กําหนดตามสัญญา
           • จํานวนด้านของการเปลี่ยนแปลงที่มีการ แบ่งปันในระบบ
   มีการแบ่งปันการเปลี่ยนแปลงจํานวน 5 ด้าน เช่น ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการสื่อสารมวลชน
   • จํานวนแนวทางรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระบบ
  มีแนวทางที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่ระบบ 5 เรื่อง
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้บริหาร และ บุคลากร มีการตระหนักรับรู้ถึงความสําคัญของการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
2) ผู้บริหาร และ บุคลากรสามารถพัฒนาการปฏิบัติงาน และ มีโอกาสสร้างนวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในอนาคต
3) ผู้รับบริการได้รับสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน สะดวก ไม่เป็นภาระต้นทุน
8. สถานท่ีดําเนินงาน
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้บริหาร สนพ. ผู้บริหาร และบุคลากรของศูนย์ฯ รวมทั้งผู้อยู่ในห่วงโซ่สร้างคุณค่าของศูนย์ฯ
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 เดือน เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม 2564 สิ้นสุด กันยายน 2564  ใหม่  ต่อเน่ือง
3
   1270   1271   1272   1273   1274