Page 1270 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1270

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการ Change is inevitable, Agile Team Building
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
จากการที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
(ศูนย์ฯ) ขึ้นเป็นหน่วยงานภายใน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานแก่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งแต่ละฝ่ายมีคุณลักษณะ ความต้องการ และพฤติกรรมที่แตกต่างกันไป รวมทั้งการ เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี ทําให้การดําเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้ตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ มีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง
เพื่อให้สามารถตอบสนองความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผู้บริหารและ บุคลากรจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบรับรู้การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะปรับตัวได้ทันการณ์ ผ่านระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ สอดคล้องกับยุคสมัยและส่งมอบบริการท่ีดีแก่ผู้รับบริการ
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงเห็นควรจ้างที่ปรึกษาเพื่อดําเนินงานโครงการ Change is inevitable, Agile Team Building
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารการเปลี่ยนแปลงให้กับศูนย์ฯ
2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์ฯ ได้เรียนรู้และยอมรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ผ่านแนวทางต่าง ๆ
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ที่ปรึกษารับผิดชอบการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการบริหารการเปล่ียนแปลงของศูนย์ฯ
1
   1268   1269   1270   1271   1272