Page 1258 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1258

           รายการ
 จํานวน (คน)
 คน-เดือน
 อัตรา (บาท/เดือน)
 รวมเป็นเงิน (บาท)
 1. ค่าบุคลากรหลัก
       1.1 ผู้จัดการโครงการ
(ปริญญาโท ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคอมพิวเตอร์
(ปริญญาโท ICT ประสบการณ์ 11-15 ปี)
 1 2 2
 6 6 6
 150,000 218,000 218,000
 900,000 2,616,000 2,616,000
  2. ค่าบุคลากรสนับสนุน
       2.1 นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปริญญาตรี ICT ประสบการณ์ 5-10 ปี) 2.2 ผู้ช่วยนักวิชาการ
(ปริญญาตรี ประสบการณ์ 0-5 ปี)
 24 4
  12 12
 70,000 35,000
 20,160,000 1,680,000
  3. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
        3.1 ค่าใช้จ่ายการจัดการประชุม
3.2 ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
3.3 ค่าเช่าคอมพิวเตอร์และ Software 3.4ค่าใช้จ่ายวัสดุอปุกรณ์สํานักงาน
3.5 ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร / ประสานงาน
 100 60 1 1 1
 12 12 12 12 12
 600 2,500 20,000 10,000 10,000
 720,000 1,800,000 240,000 120,000 120,000
 4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
       4.1 ค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการ บริหารจัดการและการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่
4.2 ค่าใช้จ่ายการเช่าพื้นที่ GDCC ในส่วนของ Infrastructure Security
4.3 ค่าใช้จ่ายการเช่าพื้นท่ี GDCC ในส่วนของ Network Layer
4.4 ค่าใช้จ่ายในการฝกึ อบรมและพัฒนาบุคลากร
  1 1 1 1
 1 3 3 1
  60,000,000 750,000 750,000 500,000
 60,000,000 2,250,000 2,250,000
500,000
 รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
  95,972,000
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
  แผนการใช้จ่าย งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 รวมทั้งหมด
2564
18,594,400 37,188,800 27,891,600 9,297,200 92,972,000
ปี 2564 - 2566
300,000 600,000 450,000 150,000 1,500,000
  2565
2566
300,000 600,000 450,000 150,000 1,500,000
รวม
19,194,400 38,388,800 28,791,600 9,597,200 95,972,000
               5   1256   1257   1258   1259   1260