Page 1260 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1260

4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ของสํานักงาน
นโยบายและแผนพลังงานให้สอดคล้องกับแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ให้สามารถบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน ขอบเขตและวิธีดําเนินงานจะประกอบไปด้วย ขั้นตอนดังน้ี
1. ดําเนินการตั้งคณะทํางานภายในสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานที่ประกอบด้วยฝ่ายนโยบาย
และ ฝ่ายปฏิบัติการร่วมกัน
2. จัดทําข้อกําหนด(TOR)เพื่อจัดหาคณะที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
ของศูนย์ฯ
3. คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาทําการวิเคราะห์และสรุปสภาพปัจจุบัน แล ะ ความต้องการ
ทางด้านระบบความปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
4. คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาร่วมดําเนินการร่างTORสําหรับการปรับปรุงระบบความปลอดภัย
ของโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์ฯ
5. ดําเนินการถ่ายทอดความรู้และจัดทําเอกสารประกอบ เพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจสอบตาม
แนวทางมาตรฐาน ISO/IEC 27001
2


   1258   1259   1260   1261   1262