Page 1256 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1256

แผนการดําเนินงาน
   ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
       กิจกรรม
แต่งต้ังคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ดําเนินการร่าง TOR
 ประชุมระหวา่ งคณะทํางานและผู้บริหารเพื่อ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการ รวมถึงสิ่ง ส่งมอบ (Deliverable)
          คณะทํางานและคณะที่ปรึกษา ดําเนินการ จัดทําโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสําหรับระบบประมวลผลแบบ Big Data
  คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาดําเนินการ จัดหาระบบเครือข่าย ระบบคอมพวิ เตอร์ และ ระบบความมั่นคงปลอดภยั ทางไซเบอร์บน ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)
                    ดําเนินการถ่ายทอดความรแู้ละจัดทําเครื่องมือ
 6. ตัวชี้วัด
 ช่ือตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
  1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
 1) มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับศูนย์ฯ ที่สนับสนุนการประมวลผลแบบ Data Warehouse, Data Lake, ETL, Hadoop เพื่อการ วิเคราะห์ วิจัย เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจใน การใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจ ด้านพลังงาน 2) มีระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์บนระบบคลาวด์กลาง ภาครัฐ (GDCC) ที่เป็นมาตรฐานสากล ปลอดภัย
 2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
  1) ศูนย์ฯ สามารถประมวลผลข้อมูล Big Data เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และ การสื่อสารให้สาธารณชน เกิดความเข้าใจ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
 3
ไตรมาส 4 ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3

   1254   1255   1256   1257   1258