Page 1255 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1255

(GDCC) ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ สนพ. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัย มีความสอดคล้อง และสามารถปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวอย่างทดี่ีในการดําเนินการให้กับหน่วยงานอื่นในอนาคต
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการบริหารจัดการ
และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อจัดหาระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
ของข้อมูลสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรของศูนย์ฯ ให้สามารถบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดําเนินงานจะประกอบไปด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานการจัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเป็นระบบประมวลผลแบบ Big Data และแผนงานการจัดหา ระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แผนงานการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสําหรับเป็นระบบประมวลผลแบบBigData
1) ดําเนินการกําหนดความต้องการระบบ (System Requirement) และแผนการพัฒนาระบบ
2) จัดทําข้อกําหนด(TOR)สําหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศระบบโดยครอบคลุม
การจัดทําระบบ Data Warehouse ระบบ Data Lake ระบบ ETL และ ระบบ Hadoop
เป็นอย่างน้อย ที่สอดคล้องกับความต้องการระบบ
3) จัดหาผู้ว่าจ้างเพื่อเข้ามาดําเนินการพัฒนาระบบตามTOR
4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
5) จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานและการส่งมอบความรู้
2. แผนงานการจัดหาระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC)
1) ดําเนินการกําหนดขอบเขตงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) จัดทําข้อกําหนด(TOR)สําหรับการพัฒนาแผนงานการจัดหาระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3) จัดหาผู้ว่าจ้างเพื่อเข้าดําเนินการพัฒนาระบบตามTOR
4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุง
ระบบในอนาคต
5) จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานการส่งมอบความรู้
2   1253   1254   1255   1256   1257