Page 1250 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1250

6. ตัวชี้วัด
  ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
   1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
  1) มีระบบการทํางานเป็น Platform ที่รองรับการ พัฒนาระบบสารสนเทศสมัยใหม่แบบ DevOps ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของระบบ
2) เพิ่มเครื่องมือช่วยพัฒนาระบบงาน (Toolchain) ในการทํา Container-Based Platform
3) สร้างระบบงานได้เร็วที่พร้อมกับการนําเอา RPA Concept มาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
   2. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
(ผลที่ตามมาหลังจากมีผลผลิตของโครงการแล้ว)
  1) คุณภาพระบบงานที่ดีขึ้น ส่งมอบระบบได้เร็วขึ้น ได้ใช้งานเร็วขึ้น
2) Downtime ของระบบลดลง และลดข้อผิดพลาด ของโปรแกรม
3) ระบบ Automation สามารถช่วยลด Human Error เพื่อลดความผิดพลาดของการประมวลผลข้อมูล
  7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน Enterprise Container Platform และ DevOps Toolchain
ที่นํา Automation มาประยุกต์ใช้ให้เกิดการพัฒนาระบบงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว เพิ่มเสถียรภาพ ของระบบ และลด Human Error เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) มีมาตรฐานและกรอบแนวทางสําหรับพัฒนาระบบงานแบบ DevOps ที่เป็นเทคโนโลยี แบบ Container เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
8. สถานที่ดําเนินงาน
9. กลุ่มเป้าหมาย /ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
10. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ ต.ค. 65 สิ้นสุด ก.ย. 66  ใหม่  ต่อเน่ือง
3


   1248   1249   1250   1251   1252