Page 1248 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1248

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2566 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานการสร้างเครื่องมือวิเคราะห์ Unstructured data เพื่อส่งเสริมการทํา Digital Transformation and Automation
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล
ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล
ในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ข้อมูล Unstructured Data มีความสําคัญมาก โดยเฉพาะข้อมูลในเอกสาร
ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลจาก Social Media เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมของศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) ในการเป็น Digital Organization จึงมีความจําเป็นในการพัฒนาศักยภาพของศูนย์ฯ ในด้านการ Process ข้อมูลแบบ Unstructured และมีการสร้างความสามารถในการทํา Automation โดยสามารถสร้างเครื่องมือที่พร้อมใช้ได้อย่างรวดเร็ว
4. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อออกแบบและสร้างความพร้อมให้กับศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในงานด้าน Unstructured
Data เพื่อช่วยในการพัฒนาเครื่องมือในการทํางานด้านข้อมูล และเสริมสร้างการพัฒนาระบบ automation ที่ทางศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติสามารถดําเนินงานได้เอง และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในอนาคต
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
แผนงานการสร้างความพร้อมในการทํางานกับข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างและการทํา Digital Transformation and Automation
การบริหารจัดการข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างยังมีขีดจํากัดในด้านระบบกลาง เพราะข้อมูลมีความ หลากหลาย และจําเป็นที่จะต้องปรับระบบให้เข้ากับข้อมูล ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทํา Automation ใน Digital Transformation
ศูนย์ฯ ควรจะมีแนวทางการออกแบบโครงสร้างการทํางานใหม่ โดยมีการนํา Robotic Process Automation (RPA) มาใช้เพื่อช่วยลดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน โดยเฉพาะ ศ
1   1246   1247   1248   1249   1250