Page 123 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 123

 ตารางที่ 3 รายละเอียดการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้า การนําเข้าไฟฟ้า การจําหน่ายและการใช้ไฟฟ้า
  ลําดับที่
  รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
  Attributes
 แหล่งที่มาของข้อมูล
  ความถี่ทไี่ ด้รับ และจัดเก็บข้อมูล
  ความล่าช้า ของข้อมูล
  Note
  ผลิตไฟฟ้ากฟผ#1
 รายงานการผลิตไฟฟ้า รายละเอียดเป็นราย โรงไฟฟ้า
 ข้อมูลที่จัดเก็บ
- ผู้ดําเนินการผลิตไฟฟ้าได้แก่ กฟผ.
- ประเภทโรงผลิตไฟฟ้าเช่น พลังงานหมุนเวียน พลังงาน ความร้อน พลังงานความร้อน ร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้า กังหันแก๊ส และ โรงไฟฟ้า ประเภทอื่นๆ
- ประเภทย่อยของโรงผลิต ไฟฟ้า เช่น พลังงาน หมุนเวียน จะได้จาก เขื่อน ขนาดใหญ่ เขื่อนขนาดเล็ก พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังแสงอาทิตย์ พลังงานลม
 - กฟผ. https://www.sothailand.c om/ (Log in required
- กฟผ.(Jan2019 production.xls)
- ปตท.(Summary-NEPO- Monthly-Nov-19.xlsx) (เก็บเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้าราชบุรี)
  รายเดือน
  ราว 2 เดือน
 มีการเก็บข้อมูลการ ผลิตไฟฟ้าอีกมุมมอง หนึ่งคือ ปริมาณไฟฟ้า ที่ผลิตจากดีเซลเฉพาะ ใน 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้
 ข-27


   121   122   123   124   125