Page 121 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 121

 ตัวอย่างข้อมูลที่จัดเก็บในรายการลําดับที่ 10: ข้อมูลการจัดเก็บสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแยกรายบริษัทแยกรายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (stock.xls)
  ข-25

   119   120   121   122   123