Page 125 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 125

  ลําดับที่
  รายการข้อมูลที่จัดเก็บ
  Attributes
 แหล่งที่มาของข้อมูล
  ความถี่ทไี่ ด้รับ และจัดเก็บข้อมูล
  ความล่าช้า ของข้อมูล
  Note
    - ประเภทเชื้อเพลิง(หาข้อมูล เอง)
- จังหวัด(หาข้อมูลเอง)
- Capacity ข้อมูลที่ได้แต่ยังไม่ได้จัดเก็บ
- พลังไฟฟ้าสุทธิสูงสุด ณ เวลา Peak ของเดือน
      ผลิตไฟฟ้า_IPP#2
 รายงานการผลิตไฟฟ้า สําหรับโรงไฟฟ้าเอกชน รายใหญ่และบริษัทใน เครือของ กฟผ. (IPP) รายละเอียดเป็นราย โรงไฟฟ้า
 ข้อมูลที่จัดเก็บ
- ผู้ดําเนินการผลิตไฟฟ้า
- ประเภทโรงผลิตไฟฟ้าเช่น
พลังงานหมุนเวียน พลังงาน ความร้อน พลังงานความร้อน ร่วม โรงไฟฟ้าดีเซล โรงไฟฟ้า กังหันแก๊ส และ โรงไฟฟ้า ประเภทอื่นๆ
- การผลิตไฟฟ้าทั้งหมด kWh
 - กฟผ. https://www.sothailand.c om/ (Log in required)
- กฟผ.(Jan2019 production.xls)
  รายเดือน
 ราว 2 เดือน
 ข-29
   123   124   125   126   127