Page 1222 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1222

แผนการดําเนินงาน
   ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566
       กิจกรรม
แต่งตั้งคณะทํางานภายในศูนย์ฯ
ดําเนินการร่าง TOR
คณะทํางานและคณะที่ปรึกษาดําเนินการจัดทํา ระบบ Near Real-Time Platform ดําเนินการถ่ายทอดความรแู้ละจัดทําเครื่องมือ
 ประชุมระหวา่ งคณะทํางานและผู้บริหารเพื่อ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการ รวมถึง สิ่งส่งมอบ (Deliverable)
         คณะทํางานและคณะที่ปรึกษา ดําเนินการจัดทํา โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน ส่วนของ Licensed Software สําหรับเป็นระบบ ประมวลผลแบบ Big Data
           6. ตัวช้ีวัด
 ชื่อตัวช้ีวัด
ค่าเป้าหมาย
  1. ผลผลิตของโครงการ (Output)
(ผลที่ได้จากวัตถุประสงค์ของโครงการ)
 1) มีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ฯ ในส่วนของ Licensed Software สําหรับเป็นระบบ ประมวลผลแบบ Big Data สนับสนุนการประมวลผล แบบ Data Warehouse, Data Lake, ETL, Hadoop เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเกิด ความเข้าใจและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการ ตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้าน พลังงาน
2) มีระบบ Near Real-Time Platform สามารถ ตอบสนองต่อการประมวลผลข้อมูลแบบสายธารข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิผล
 3
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3
   1220   1221   1222   1223   1224