Page 1221 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1221

4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2) เพื่อจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในของ สนพ. ให้สามารถบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศ
ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิผล
5. ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน
ขอบเขตและวิธีดําเนินงาน ประกอบไปด้วย 2 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนงานการจัดหาโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับเป็นระบบประมวลผลแบบ Big Data และแผนงานการทํา Near Real Time Platform ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. แผนงานการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในส่วนของ Licensed Software สําหรับเป็น ระบบประมวลผลแบบ Big Data
1) ดําเนินการกําหนดความต้องการระบบ (System Requirement) และแผนการพัฒนาระบบ
2) จัดทําข้อกําหนด (TOR) ของ Licensed Software สําหรับการพัฒนาระบบ โดยครอบคลุม การจัดทําระบบ Data Warehouse ระบบ Data Lake ระบบ ETL และ ระบบ Hadoop
เป็นอย่างน้อย ที่สอดคล้องกับความต้องการระบบ
3) จัดหาผู้รับจ้างเพื่อเข้ามาดําเนินการพัฒนาระบบตามTOR
4) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
5) จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานและการส่งมอบความรู้
2. แผนงานการจัดทําNearReal-TimePlatform
1) ดําเนินการกําหนดขอบเขตงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2) จัดทําข้อกําหนด(TOR)สําหรับการพัฒนาระบบNearReal-TimePlatform
3) จัดหาที่ปรึกษาเพื่อเข้าดําเนินการพัฒนาระบบตามTOR
4) ดําเนินการพัฒนาระบบNearReal-TimePlatformโดยใช้บุคลากรของสํานักงานฯรวมถึง
ผู้เชี่ยวชาญ และ นักวิชาการจากภายนอก ทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ผู้ใช้งานศูนย์ฯ
5) พัฒนาบุคลากรสนับสนุนเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการดูแลและปรับปรุงระบบในอนาคต
6) จัดทําเอกสารคู่มือการใช้งานการส่งมอบความรู้
2


   1219   1220   1221   1222   1223