Page 1196 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1196

แบบฟอร์มคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ งานพัฒนาระบบ Energy Data Management System แบบรวมศูนย์ – แผนงาน การรวมศูนย์ข้อมูลที่มีความหลากหลายและกระจัดกระจาย (Data Virtualization)
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต่างๆ 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2.3 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ด้านการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการและการดูแลข้อมูลแบบรวมศูนย์เป็นการสร้างศักยภาพให้องค์กร โดยเฉพาะ
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (ศูนย์ฯ) การรวมศูนย์ข้อมูลเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพียงแหล่งเดียว (Single Source of Ground Truth) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน Data-Driven Organization และสามารถช่วยสร้างมาตรฐานของข้อมูลซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่หลาย ๆ องค์กรเผชิญอยู่ เช่น สภาพของ แหล่งข้อมูลปัจจุบันไม่สมบูรณ์ มีจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อน ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่ต่อเนื่อง ข้อมูลอยู่ในรูปแบบ ทนี่ ําไปใช้ต่อยาก ไม่มีมาตรฐานในการเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลยังกระจัดกระจาย
การสร้างระบบ Energy Data Management System เป็นการวางสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้าง ของข้อมูลซึ่งจะรวมถึงการออกแบบและการสร้างรากฐานในการบริหารจัดการข้อมูลโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาบริหารข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้กล่าวข้างต้น และระบบนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มกลางสําหรับวงจรชีวิตข้อมูล ตั้งแต่การเก็บข้อมลู จากหลายแหล่ง ตรวจและปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล นําข้อมูลมาเชื่อมต่อกัน จัดระเบียบ การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูลให้พร้อมใช้ การนําข้อมูลไปใช้ และการแบ่งปันข้อมูล องค์กรภาครัฐส่วนใหญ่ ยังไม่มีความพร้อมในด้านบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ และข้อมูลที่ได้มาจากหลายแหล่ง ดังนั้นต้องมี การออกแบบ กําหนดแผนการสร้างระบบรวมศูนย์ข้อมูล
4. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อออกแบบและพัฒนาการรับข้อมูล รวมถึงการเก็บข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง ตรวจและปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูล นําข้อมูลมาเชื่อมต่อกันในระบบ Energy Data Management System เพื่อสนับสนุน การจัดการข้อมูลในการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
1


   1194   1195   1196   1197   1198