Page 1181 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1181

 ตาราง 6 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล RenewDB และ RenewDBN
 (E)xisting/ (G)ap
  ฐานข้อมูล
  ความละเอียด เชิงเวลา
  ความละเอียดเชงิ พื้นที่
  ตารางข้อมูล
  ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
 E RenewDB E   RenewDB E RenewDB E RenewDB E   RenewDB E   RenewDB E   RenewDB E   RenewDB
E   RenewDB E   RenewDB
E   RenewDB E   RenewDB E RenewDB G RenewDBN
รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น
รายเดอื น
รายวัน รายวัน รายเดอื น รายเดอื น เม่ือมีข้อมูล
แหล่งผลิต แหล่งผลิต แหล่งผลิต แหล่งผลิต ผู้นําเข้า, ประเทศ ผู้นําเข้า, ประเทศ ผู้ส่งออก, ประเทศ ผู้ส่งออก, ประเทศ
โรงไฟฟ้า
-
-
จังหวดั
จังหวดั ตามแหล่งข้อมูล
RenewProduction RenewProductionHydro RenewProductionSolar RenewStock RenewImport RenewImportFuel RenewExport RenewExportFuel
RenewRefineElectric
RenewPrice RenewPriceFuel RenewGDP RenewPopulation RenewResearch
ปริมาณการผลิตในประเทศ รวมประเภทพลังงาน ปริมาณการผลิตจากน้ํา (ควรเป็นวิวจาก RenewProduction) ปริมาณการผลิตจากโซลาเซลล์ (ควรเป็นวิวจากRenewProduction) ปริมาณสํารอง
ปริมาณนําเข้า รวม ประเภทพลงั งานและราคา
ปริมาณนําเข้า Ethernal, B100 (ควรเป็นวิวจาก RenewImport) ปริมาณส่งออก รวม ประเภทพลงั งานและราคา
ปริมาณส่งออก Ethernal, B100 (ควรเป็นวิวจาก RenewExport)
ปริมาณแปรรูป Power Gen รวม heat rate, profile, factor
ราคาพลังงานทดแทน
ราคา ethernal, b100 (ควรเป็นวิวจาก RenewPrice) GDP, QGDP รวม GPP, รายจงั หวัด
จํานวนประชากร รวม รายจงั หวดั ข้อมูลการวิจัยและความรู้
                  E
 RenewDB
 รายเดอื น
  ตําบล,อําเภอ ,จังหวัด
  RenewRefine
  ปริมาณการแปรรูป รวมชนดิ พลงั งาน
 E
  RenewDB
 รายเดอื น
  Sector, ตําบล, อําเภอ,จงั หวดั
  RenewConsumption
  การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
              ช-35
   1179   1180   1181   1182   1183