Page 1179 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1179

 (E)xisting/ (G)ap
  ฐานข้อมูล
  ความละเอียด เชิงเวลา
  ความละเอียดเชงิ พื้นที่
  ตารางข้อมูล
  ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
 G G G
ElectricDBN เมื่อมีข้อมูล ตามแหล่งข้อมูล ElectricResearch ElectricDBN เมื่อมีข้อมูล ตามแหล่งข้อมูล ElectricLaw ElectricDBN เม่ือมีข้อมูล ตามแหล่งข้อมูล ElectricExpert
ข้อมูลการวิจัยและความรู้ ข้อมูลมติ ผลการประชุม ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านไฟฟ้า
         ตารางที่ 5 ใช้การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางที่ 1 โดยเทียบเคียงกับตารางที่ 5.1.5 ในบทที่ 5 และ ข้อมูลจากตารางที่ 3 ในภาคผนวก ข
ช-33
   1177   1178   1179   1180   1181