Page 1182 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1182

 (E)xisting/ (G)ap
  ฐานข้อมูล
  ความละเอียด เชิงเวลา
  ความละเอียดเชงิ พื้นที่
  ตารางข้อมูล
 ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
 G RenewDBN เมื่อมีข้อมูล ตามแหล่งข้อมูล RenewLaw   ข้อมูลมติ ผลการประชุม
G RenewDBN เมื่อมีข้อมูล ตามแหล่งข้อมูล RenewExpert   ข้อมูลผู้เชียวชาญด้านไฟฟ้า
ตารางท่ี 6 ใช้การแสดงข้อมูลเช่นเดียวกับตารางท่ี 1 โดยเทียบเคียงกับตารางท่ี 5.1.6 ในบทที่ 5
     ช-36

   1180   1181   1182   1183   1184